Fréttir
01.11.2016 - Djupavogsskoli
 

 

Zespó³ szkó³ podstawowych i muzycznych w Djúpivogur poszukuje pracowników na stanowiska :

 

W szkole podstawowej:

Nauczyciel do 3 klasy. Praca w zespole dwuosobowym. Zatrudnienie na 50% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

Opiekunowie  do œwietlicy szkolnej oraz do pomocy w porze obiadowej. Praca od wtorku do pi¹tku w godzinach 11.45-16.15, w poniedzia³ki od 10.50. Zakres obowiazków w zale¿noœci od potrzeb mo¿e ulegaæ zmianie. Zatrudnienie na 61% etatu. Termin sk³adania wniosków up³ywa   1 listopada. Pracownik powinnien byæ gotowy do podjêcia pracy w jak najszybszym terminie.

 

 

Do szko³y muzycznej:

G³ówny nauczyciel prowadz¹cy w szkole muzycznej. Zakres obowi¹zków - œcis³a wspó³praca z dyrekcj¹ szko³y oraz zorganizowanie pracy dla uczniów w szkole muzycznej. Zatrudnienie na 100% etatu.

 

Nauczyciel do szko³y muzycznej. Praca pod nadzorem kierownika szko³y muzycznej. Zatrudnienie na 50% etatu.

Osoba ubiegaj¹ca siê o posadê mo¿e posiadaæ status studenta. Nie wymagany jest dyplom nauczyciela.

 

Wszelkie informacje odnoœnie og³oszenia mo¿na uzyskaæ pod adresem email : skolastjori@djupivogur.is lub proszê dzwoniæ pod numer tel. 470-8713.

P³ace w ramach uk³adów zbiorowych. Formularze zg³oszeniowe mo¿na znaleŸæ na stronie szko³y.

 

Dyrektor szko³y

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir

Djúpivogur


smţmffl
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31